2015, മേയ് 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

നീ തനിച്ചാക്കി പോയ
ഓർമകളുടെ
പിരിയൻ കോണിപ്പടികൾ
പാട്ടൊഴിയാതെ 
എന്റെ പാനപാത്രം
ഒരു വാക്കിനപ്പുറം
നിന്റെ മൗനം
ഒരു മിടിപ്പിനപ്പുറം
നിശ്ശബ്ധമാകാൻ പോകുന്ന
ജീവിതം

1 അഭിപ്രായം: