2010, മാർച്ച് 21, ഞായറാഴ്‌ച

ശവക്കൂന

ഇലകളില്‍
പുല്ലില്‍ വീണുരുണ്ട്‌
പഴയ ഇടവഴികളുടെ
മാഞ്ഞുപോയ
ഓര്‍മകളിലൂടെ
ആര്‍ത്തലചുവന്ന്
മറവുചയ്ത
കുളത്തിന്റെ
നെഞ്ചുതാണ
ശവക്കൂനയില്‍
കരഞ്ഞു കലങ്ങി
കിടന്നു
മഴ

1 അഭിപ്രായം: